Artic Group AS har ESG og bærekraft
forankret i sin strategi

Artic Group AS har ESG og bærekraft
forankret i sin strategi

ESG

ESG står for Environmental, Social, Governance og på norsk mener vi da bedriftens evne til å ivareta miljømessige og sosiale forhold. Begrepet ESG brukes i hovedsak for å evaluere virksomheters «ytelse» når det gjelder samfunnsansvar og bærekraft.

ESG blir viktigere og viktigere både for å sikre en bedrifts omdømme og verdier, og også havbruksnæringen vil bli målt av dets omgivelser. Her er det ikke bare snakk om å følge myndighetsregulerte krav, men også trender og krav i markedet må følges opp.

Bærekraft

I følge ENOVA utgjør den Norske havbruksnæringens utslipp av klimagasser ca. 650.000 t/år, hvis man ekskluderer frakt av råvarer til fiskefôr og frakt av fisken ut i markedene. Disse utslippene kommer i hovedsak fra Aqua Marine Service-segmentet (fartøyene), og det er derfor viktig å gjøre tiltak her for å bidra til en ytterligere bærekraftig havbruksnæring. Dersom næringen skal oppnå sine vekstmål frem mot 2050, er det ikke urimelig å anta at utslippene lokalt i Norge vil øke med 2-3x uten tiltak.

Fartøy som er fremtids- og energieffektive, vil bidra til at næringen oppnår enda bedre bærekraft en den har i dag – noe som vil være helt avgjørende fremover. Dette for å være konkurransedyktig, sikre så gode annenhåndsverdier som mulig og for å bidra til bærekraftig miljørapportering for næringen som helhet.

For å sikre at vi integrerer bærekraft og samfunnsansvar i vårt daglige virke, har vi definert noen punkter som vi kontinuerlig jobber med:

 • Klimaavtrykk

  Lavere forbruk av fossilt brennstoff

 • Fiskehelse

  Mindre stress og dødelighet

 • Utslipp

  Minimere utslipp til luft og sjø

 • Kombinasjonsløsninger

  Sikre optimal økonomi og driftsmønster for et prosjekt

Ansvarlig forbruk og produksjon

Artic Group sine satsingsområder:

 • Forbedre fiskehelse og fiskevelferd
 • Redusere dødelighet
 • Resirkulering av komponenter

Stoppe klimaendringene

Artic Group sine satsingsområder:

 • Redusere karbonavtrykket
 • Reduserte utslipp (IMO tier III)
 • Resirkulering av vann

Livet i havet

Artic Group sine satsingområder:

 • Skånsom avlusning
 • Renere merder
 • Utslipp av kjemikalier